Свръх харченето при военните продължава

Военни дрехи

Сметната палата извърши одит на финансовото управление на бюджета на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната”, наследена от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, съобщиха от палатата. При проверката са установени неоправдано високи разходи.

Оказва се, че военното ведомство е плащало завишено скъпи ремонти, сключвало без конкурс и без обществени поръчки договори за почивки и екскурзии на военните в чужбина. Одитът засяга дейността на трима изпълнителни директори, които са осигурявали в този период агенцията – Татяна Костадинова от 11 юни до 20 ноември 2008 г.,  Мери Саханджиева-Георгиева – от 20 ноември 2008 г. до 27 август 2009 г., а след това Мария Димчева.

При одита по 12 договора за строителство и доставки на стойност 11.3 млн. лв. (с ДДС) е установено, че са посочени несравнително високи цени на материали, оборудване и обзавеждане, които са платени от агенцията.

Според одиторите се налага изводът, че не са спазени принципите за икономичност и добро финансово управление от страна на агенцията „Социални дейности“. В резултат на лоша бюджетна дисциплина са нарушени изискванията за недопускане на поемане на задължения и извършване на разходи без утвърден лимит, пише в отчета на Сметната палата.

Одитът е установил и лоша управленска практика при сключването на договори за почивки и екскурзии в чужбина, за които не са приложени процедурите по Закона за обществените поръчки. За почивки през лятото на 2009 г. са похарчени значителни по размер бюджетни средства, чиято стойност впоследствие е завишена почти двойно поради допълнителни групи почиващи. При изразходването на тези средства също не са спазени принципите за икономичност, ефективност и публичност.

За последните три месеца на 2008 г. са извършени многократни промени по бюджетната сметка на агенцията, като последните корекции са през декември. В резултат на това капиталовите разходи нарастват с 47. 6 млн. лв. и възлизат на близо 49 млн. лв., като са увеличени повече от 38 пъти спрямо планираните към 30 септември 2008 г. (1.3 млн. лв.) и повече от 61 пъти спрямо първоначално утвърдения размер (799 хил. лв.)./АСН