вторник, юни 6, 2023

Дългът на България към март 2009 е 4,7536 млрд евро

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, същият в края на месец март възлиза на 4 753.6 млн. евро, от които 1 436.0 млн. евро вътрешен държавен дълг и 3 316.8 млн. евро външен държавен дълг. Това показва публикуваният месечен бюлетин „Държавен дълг” на Министерството на финансите за месец март 2009 година. В номинално изражение дългът намалява приблизително с 59.2 млн. евро, в сравнение с предходния месец. Намалението на дълга се дължи основно на извършените плащания, коментират от МФ.
Държавногарантираният дълг през месец март е достигнал до 633.9 млн. евро. Намаляването на държавногарантирания дълг се дължи основно на валутнокурсова разлика.
В края на отчетния период, делът на държавния дълг в общия размер на БВП (по прогнозни данни за БВП за 2009 година) възлиза на 12.6%, намалението е в размер на 0.2 процентни пункта спрямо февруари. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 8.8%, а на вътрешния държавен дълг –3.8% от БВП. Държавногарантираният дълг/БВП е в размер на 1.7%. В структурата на държавния дълг в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 30.2 %, а външните – 69.8%. Извършените погашения през месец март възлиза на 51.0 млн. лв., от които: 50.9 млн. лева по външния и 0.1 млн. лв. по вътрешния дълг. По отношение на валутната композиция на плащанията, най-съществен е делът на тези в лева – 58.0%, следван от тези в евро – 28.4% и в щатски долари – 13.1%. /фокус

Още от категорията

Последно

Реклама